Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2016

Creo Parametric - Default_parameters.lst

Creo Parametric : default_parametrs.lst example with one Table inside:

ND_ParamDefArr_K01 = {
{
Name = param1
  Type = string
  Table = model_type
},
{
Name = param2
  Type = string
  Table = model_type
},
{
Name =material
Type = string
Default ='SEE DETAILS'
Enum={'-',
'AL5083',

'AL6020'}
},
{
Name = param3
Type = string
Default =' '
Enum={'-','gT','mS'}
},
{
Name = company
Type = string
Default = 'MyHome'
Enum=

{
'ASM',
'ISO',
'DIN'
}},
{
Name = modeled_by
Type = string
Default = '-'
Enum = { '-',

'X.Xxxxxxx',
'A.aaaaaa'
}
},
{
Name = drawn_by
Type = string
Default = '-'
Enum = { '-',
'X.Xxxxxxx',
'A.aaaaaa'}
 }
}

ND_ParamTable_K01 = {
NAME = MODEL_TYPE
  HEAD =                    param1,         param2

  ROWS = 'Metal',           '71681',       'note2'
         'Plastic',         '1dfg1',       'note3'
}

1)Add these parameters to your template_model.prt

2)Create a format Drawing Template with these Parameters eg. &modeled_by 
3)Add to config.pro your template_model.prt, template_drawing.frm, directory of your templates drawings formats(A4, A3 etc)
 
Save, Restart Creo and you are Ready


Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2014

Remove Microsoft Office 2007 suites manually

 http://support.microsoft.com/Kb/928218

IMPORTANT - Information that you need to know before you remove Office 2007:
 • To use the View or Tools menu in Windows 7 or Vista, you must press the ALT key first to display the menu bar.
 • You will need to view hidden files and folders. To do this, follow these steps:
  1. Open Windows Explorer.
  2. On the Tools menu, click Folder Options. In Windows 7 or Vista, press the ALT key to display the menu bar.
  3. Click the View tab.
  4. In the Advanced settings pane, under Hidden files and folders, click Show hidden files and folders.
  5. Clear Hide extensions for known file types.
  6. Click OK, and then close the windows.

Step 1: Remove any remaining Windows Installer packages of the 2007 Microsoft Office system.
 1. Click Start.
 2. Click All Programs, and then open the Accessories folder (skip this step in Windows XP).
 3. Click Run, and then click in the Open box.
 4. Type installer, and then click OK.
  This opens the %windir%\Installer folder.
 5. On the View menu, click Choose Details.
 6. Click to select the Subject check box, type 340 in the Width of selected column (in pixels) box, and then click OK.
  Note It may take several minutes for the subjects to appear next to each .MSI file.
 7. On the View menu, point to Sort by in Windows 7 or Vista, or point to Arrange icons by in Windows XP, and then click Subject.
 8. If a User Account Control dialog box appears, click Allow to continue.
 9. Locate each .MSI file where the subject is "Microsoft Office 2007," right-click the .MSI file, and then click Uninstall.
  Note is a placeholder for the name of the 2007 Microsoft Office product.
Step 2: Stop the Office Source Engine service.
 1. Click Start.
 2. Click All Programs, and then open the Accessories folder (skip this step in Windows XP).
 3. Click Run, and then click in the Open box.
 4. Type services.msc, and then click OK.
 5. In the Services window, determine whether the Office Source Engine service is running ("Started" will appear in the Status column). If the service is running, right-clickOffice Source Engine, and then click Stop.
 6. Close the Services window.
Step 3: Remove any remaining 2007 Microsoft Office installation folders.
 1. Click Start.
 2. Click All Programs, and then open the Accessories folder (skip this step in Windows XP).
 3. Click Run, and then click in the Open box.
 4. Type %CommonProgramFiles%\Microsoft Shared, and then click OK.
  Note On a computer that is running a 64-bit version of Windows 7 or Vista, type %CommonProgramFiles(x86)%\Microsoft Shared, and then click OK.
 5. If the following folders are present, delete them:
  • Office12
  • Source Engine
 6. Click Start.
 7. Click All Programs, and then open the Accessories folder (skip this step in Windows XP).
 8. Click Run, and then click in the Open box.
 9. Type %ProgramFiles%\Microsoft Office, and then click OK.
  Note On a computer that is running a 64-bit version of Windows 7 or Vista, type %ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office, and then click OK.
 10. Delete the Office12 folder.
 11. On the root folder of each hard disk drive, locate and then open the MSOCache folder. If you cannot see this folder, follow these steps:
  1. Open Windows Explorer, and then on the Tools menu, click Folder Options.
  2. Click the View tab.
  3. In the Advanced settings pane, under Hidden files and folders, click Show hidden files and folders.
  4. Clear the Hide protected operating system files check box, and then click OK.
 12. Open the All Users folder in the MSOCache folder, and then delete every folder that contains 0FF1CE}- text in the folder name.
  Note This text contains a zero and a one for the letters "O" and "I."
  Example {90140000-001B-0409-0000-0000000FF1CE}-C
Step 4: Remove any remaining 2007 Microsoft Office installation files.
 1. Click Start.
 2. Click All Programs, and then open the Accessories folder (skip this step in Windows XP).
 3. Click Run, and then click in the Open box.
 4. Type %appdata%\microsoft\templates, and then click OK.
 5. Delete the following files:
  • Normal.dotm
  • Normalemail.dotm
 6. Click Start.
 7. Click All Programs, and then open the Accessories folder (skip this step in Windows XP).
 8. Click Run, and then click in the Open box.
 9. Type %appdata%\microsoft\document building blocks, and then click OK.
 10. Open the subfolder found in the Document Building Blocks folder.
  Note The subfolder title will be a four-digit number that represent the language of the Microsoft Office suite.
 11. Delete the building blocks.dotx file.
 12. Close all programs before you follow the rest of the steps.
 13. Click Start.
 14. Click All Programs, and then open the Accessories folder (skip this step in Windows XP).
 15. Click Run, and then click in the Open box.
 16. Type %temp%, and then click OK.
 17. On the Edit menu, click Select All.
 18. On the File menu, click Delete.
 19. Click Start.
 20. Click All Programs, and then open the Accessories folder (skip this step in Windows XP).
 21. Click Run, and then click in the Open box.
 22. Type %AllUsersprofile%\Application Data\Microsoft\Office\Data, and then click OK.
 23. Delete the opa12.dat file (and ONLY this file).
Step 5: Remove the registry subkeys of the 2007 Microsoft Office system.
Warning Serious problems might occur if you modify the registry incorrectly by using Registry Editor or by using another method. These problems might require that you reinstall the operating system. Microsoft cannot guarantee that these problems can be solved. Modify the registry at your own risk.

Important This article contains information about how to modify the registry. Make sure that you back up the registry before you modify it. Make sure that you know how to restore the registry if a problem occurs. For more information about how to back up, restore, and modify the registry, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
322756 How to back up and restore the registry in Windows

Locate and then delete the Office 2007 registry subkeys if they are present. To do this, follow these steps:
 1. Click Start.
 2. Click All Programs, and then open the Accessories folder (skip this step in Windows XP).
 3. Click Run, and then click in the Open box.
 4. Type regedit, and then click OK.
 5. Click the following registry subkey:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0
 6. On the File menu, click Export, type DeletedKey01, and then click Save.
 7. On the Edit menu, click Delete, and then click Yes to confirm.
 8. Repeat these steps (1 through 7) for each registry subkey in the following list. Change the name of the exported key by one for each subkey.
  Example Type DeletedKey02 for the second key, type DeletedKey03 for the third key, and so on.
Note In the following registry keys, the asterisk character (*) represents one or more characters in the subkey name.

32-bit versions of Microsoft Windows
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\12.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Delivery\SourceEngine\Downloads\*0FF1CE}-*
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\*0FF1CE*
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Upgrade Codes\*F01FEC
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\*F01FEC
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ose
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Features\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\UpgradeCodes\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Win32Assemblies\*Office12*
64-bit versions of Microsoft Windows
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\12.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\Delivery\SourceEngine\Downloads\*0FF1CE}-*
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\*0FF1CE*
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UpgradeCodes\*F01FEC
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\*F01FEC
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ose
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Features\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\UpgradeCodes\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Win32Asemblies\*Office12*
Continue with these registry subkeys:
 1. Locate the following registry subkey:

  32-bit: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
  64-bit: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
 2. On the File menu, click Export, type UninstallKey01, and then click Save.
 3. Under the Uninstall subkey that you located in step 1, click each subkey, and then determine whether the subkey has the following value assigned to it:
  • Name: UninstallString
  • Data: file_name path\Office Setup Controller\Setup.exe path

   Note In this example, file_name is a placeholder for the name of an installation program, and path is a placeholder for the file path.
 4. If the subkey contains the name and the data that are described in step 3, click Delete on the Edit menu. Otherwise, go to step 5.
 5. Repeat steps 3 and 4 until you locate and then delete every subkey that matches the name and the data that are described in step 3.
 6. Close Registry Editor.
Step 6: Restart the computer.
Restart the computer. If the removal was successful, you are finished and can now reinstall Microsoft Office if you want. If the removal was not successful, go to the "References" section in this article.

Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2011

Πέθανε ο πατέρας του Unix και της γλώσσας προγραμματισμού C


Μετά από μακροχρόνια προβλήματα με την υγεία του ο Dennis Ritchie ο πατέρας του Unix και δημιουργός της γλώσσας προγραμματισμού C πέθανε σε ηλικία 70 χρονών.

Ο Dennis Ritchie μαζί με τον Ken Thompson δημιούργησαν το Unix το 1971 αλλά επειδή ήταν βασισμένο σε γλώσσα μηχανής η Assembly όπως είναι πιο γνωστή είχε κάποια προβλήματα έτσι το 1973 ο Dennis Ritchie και ο Ken Thompson ξανάγραψαν το Unix αλλά αυτή τη φορά στη γλώσσα προγραμματισμού C δίνοντας πολλές νέες δυνατότητες στο προγραμματισμό και στη σύνταξη του λειτουργικού συστήματος.

Μέχρι σήμερα η C είναι η δεύτερη πιο δημοφιλής γλώσσα προγραμματισμού και εμπεριέχεται στη C++ και στη Java, τα Unix αποτέλεσαν τη βάση για να φτιάξει αργότερα ο Linus Torvalds τα γνωστά σε όλους μας Linux.

Ο Dennis Ritchie είχε τιμηθεί με πολλά βραβεία μεταξύ αυτόν είναι το βραβείο Turing που πήρε το 1983 που θεωρείτε το αντίστοιχο βραβείο Nobel.

Σάββατο, 25 Ιουνίου 2011

Latex I - Basics

Έστω ότι έχουμε εγκαταστήσει τα πακέτα που μας ενδοιαφέρουν και θέλουμε να γράψουμε
τον πρώτο κώδικα σε LateX .

%Master Doc A4 report
\documentclass[a4paper,10pt]{report}
\usepackage{fontspec}
\usepackage{xunicode}
\usepackage{xltxtra}
%-----------------------------------------------------
%Greek Language
\usepackage{xgreek}
%----------------------------------------------------
%Font Garamond,Arial,GFS Didot
\setmainfont[Mapping=TeX-text]{Arial}
%--------------------------------------------------------
%Graphic package
\usepackage{graphicx}
\usepackage{listin gs}
\usepackage{tocloft}
\usepackage{pstricks}
\usepackage{pst-plot}
\usepackage{epsfig}
%-----------------------------
%Margin over the page
\usepackage[margin=2.5cm]{geometry}
%---------------------------------------------------
%Wrap fig and tables
\usepackage{wrapfig}
\usepackage{tabularx}
%---------------------------------------------------
\usepackage{color}
\usepackage[breaklinks]{hyperref}
\usepackage{hyphenat}
\usepackage[all]{hypcap}
%-----------------------------------------------------
\usepackage[toc,page]{appendix}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{listings}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{appendix}


Έπειτα πρέπει να ξεκινήσουμε το κείμενο μας, αφού έχουμε βάλει τα πακέτα που θα χρειαστούμε. Το έγγραφο ξεκινάει με :

%--------------------------------------------------------
\begin{document}
%--------------------------------------------------------
Αυτό είναι ένα κείμενο στα Ελληνικά
This is a test text in English
%--------------------------------------------------------
\end{document}
%--------------------------------------------------------

Κυριακή, 19 Ιουνίου 2011

LateX - Greek Language

Για την εγκατάσταση του Latex θα χρειαστούμε :
 • Μερικές Ελληνικές Γραματοσειρές απο την GFS

 • Λεξικό Ελληνικό από το Open Office

Μερικά links που μπορεί να σας βοηθήσουν είναι :

Δευτέρα, 11 Απριλίου 2011

Δημιουργία JFrame και αλλαγής JFrame Icon - Part 1

Βήμα 1: Δημιουργία Java New ProjectΒήμα 2 : Δημιουργία Java Package (πχ. main). Εδώ θα τοποθετήσουμε τον κώδικα.


Βήμα 3 : Δημιουργία Java Package (πχ. images). Εδώ θα τοποθετήσουμε τις εικόνες.
(Tip: Δίνοντας στο όνομα πχ. username.images Το Netbeans δημιουργεί αυτόματα υποφάκελο κάτω από το root folder(username) με το όνομα images)


Βήμα 4: Δημιουργία Java Swing Frame(πχ. Test)
Βήμα 5: JFrame Properties--> IconImage-->UserCode

new javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("images/windows-error.png")).getImage()
Μέσα στο folder images έχουμε τοποθετήσει την εικόνα που θέλουμε.

Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2010

Project Kenai

Μπορειτε να βρείτε τον κώδικα για Java Derivative - using Prolog
με svn στο
https://svn.kenai.com/svn/prolog~sources